Allieve

Busato Anai

Cassone Giulia

Fresi Ginevra Maria

Giusto Carlotta

Pavan Greta


Senior

Flaminio Sara